Política de privacitat

Dades Generals del responsable de tractament
Clínica dental Dr. Ruiz SLP
NIF.- B60812401
C. Francesc Macià, 50, 1r-1a - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel.93 630 01 09
info@clinicadentalruiz.com

Política de privacitat 
L'informem que, d'acord amb l'art.13 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD), les seves dades seran tractades per Clínica dental Dr. Ruiz, com a Responsable del tractament

 

Finalitat del tractament
La finalitat del tractament de les seves dades és donar resposta a les sol·licituds d'informació que ens puguin realitzar els usuaris a través dels diferents mitjans de la web.

Clínica dental Dr. Ruiz no elaborarà amb les seves dades decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, a excepció d'aquells recollits segons la Política de Cookies en les condicions expressades en aquesta, tractant-los únicament per a la finalitat descrita.

Legitimació
El tractament per a aquesta finalitat es troba legitimat en el seu propi interès i consentiment com a Usuari. Art. 6 RGPD

Clínica dental Dr. Ruiz, no utilitzarà les seves dades per a cap altra finalitat que no sigui la descrita en aquesta Política de privacitat o en la Política de Cookies.

 

Cessions
Clínica dental Dr. Ruiz, l'informa que les dades obtingudes a través d'aquesta web no seran cedits a tercers excepte per a poder complir amb la finalitat descrita o aquelles cessions previstes en la legislació vigent o que hagin estat prèviament consentides per vostè.

 

Període de conservació de les seves dades
Les seves dades seran conservades durant els següents períodes:

- Dades que puguem recollir a través dels diferents mitjans de contacte de la web (telèfon, correu electrònic i formularis) per a la sol·licitud d'informació: Les seves dades seran conservades durant el temps indispensable per a atendre la seva sol·licitud

A la finalització d'aquest període de conservació o conclosa la finalitat per a la qual van ser recollits seran eliminats convenientment.

- Dades de sol·licitud de cita mèdica: Les dades d'agenda mèdica formaran part de l'historial clínic, el tractament del qual i conservació està regulat en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i a la documentació clínica.

 

Obligatorietat
En cas d'emplenament de formularis, les dades marcades amb (*) són obligatoris i necessaris per a poder atendre la seva sol·licitud, de manera que la seva absència ens impedirà gestionar-la correctament. 

Així mateix vostè és responsable únic que la informació que ens faciliti sigui veraç i les seves dades es trobin actualitzats, sent responsable de les conseqüències que de la falta de veracitat es derivin. 

Atès el fet que la resposta a les peticions d'informació es realitzarà a través dels mitjans que ens indiqui, podent-se tractar informació confidencial, li recomanem que les seves dades de contacte siguin propis i no pertanyin a altres usuaris.

 

Ubicació de les seves dades. Transferències internacionals de dades. Seguretat de la informació
Les seves dades seran tractades únicament per Clínica dental Dr. Ruiz, a través de mitjans propis situats en les nostres instal·lacions amb aplicació de quantes mesures de seguretat estan al nostre abast en compliment del RGPD. No es produiran transferències internacionals de dades ni es trobaran allotjats en plataformes i mitjans de tercers països que no compleixin amb estàndards de seguretat adequats o no formin part de l'escut de privacitat. 

 

Quan sigui probable que una infracció suposi un risc per als drets i llibertats de les persones, el notificarem a l'autoritat supervisora pertinent en un termini de 72 hores a partir del moment en què tinguem coneixement d'aquesta. Aquesta informació es pot proporcionar en diferents fases per a facilitar una presentació d'informes ràpida i eficient.
 

En els casos en què una infracció pugui suposar un risc elevat per als drets i llibertats dels Usuaris, el notificarem directament als interessats.

 

Drets dels usuaris

Com a titular de la informació facilitada pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, oposar-se al tractament d'aquests per a l'enviament de comunicacions comercials, limitar el tractament de les seves dades, o sol·licitar la seva portabilitat en aquells casos previstos, i a no ser objecte de decisions automatitzades a través dels següents mitjans:

 

Per correu postal o presencialment :

Clínica dental Dr. Ruiz,
c/ Francesc Macià, 50, 1r-1a
08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona

 

O al Correu electrònic: info@clinicadentalruiz.com

 

L'exercici de drets s'haurà de realitzar pel titular de la informació o representant legal, mitjançant escrit acompanyant còpia de DNI.

 

La Clínica disposarà d'un termini màxim d'UN MES per a donar resposta a la seva petició, d'acord a l'Art. 12 RGPD.

 

En cas que els seus drets no siguin satisfets podrà presentar una reclamació davant l'AEPD - Agència Espanyola de Protecció de Dades, Carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.