Bases legals i política de protecció de dades

Clínica dental Dr. Ruiz, com a responsable, l'informa dels següents aspectes que ha de conèixer d'acord al Reglament UE 679/2016 de protecció de dades personals:

 

1r Hem de disposar i tractar les seves dades per poder oferir-li una correcta assistència sanitària, d'acord amb la Llei d'autonomia del pacient i conservació d'història clínica, finalitat que legitima el tractament dels mateixos. És per aquest motiu, que les dades que ens faciliti, com dades identificatives, de contacte, antecedents clínics i tots aquells que la Clínica dental Dr. Ruiz li demana per ser necessaris, hauran de ser veraços, el més precisos possibles i complets amb vista a un millor diagnòstic i tractament.

 

Els destinataris de la informació són els estaments oficials que per obligació legal hagin d'accedir-hi, i aquells tercers que per necessitat material sigui indispensable que la coneguin a l'efecte de la correcta prestació assistencial que constitueix la finalitat del tractament. Aquests tercers poden ser protèsics, doctors col·laboradors o especialistes, subjectes a la normativa deontològica professional i al deure de confidencialitat, entitats de serveis informàtics que ens permetin gestionar el seu historial clínic mitjançant aplicatius de gestió sanitària i entitats de gestió comptable i administrativa que ens permetin la portar una correcta facturació dels serveis. Amb tots ells la Clínica ha signat compromisos de confidencialitat en nom de protegir la seva privacitat. Aquestes dades es conservaran per la Clínica dental Dr. Ruiz durant el temps que preveu la normativa vigent sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient. A la finalització del dit període de conservació obligatòria seran posats a la seva disposició o eliminats a través d'empreses certificadores habilitades.

 

2n En cas d'actuar en representació de menors o incapacitats se us demanarà que acrediti aquesta condició, havent de tenir en compte el bé del representat.

 

Només es facilitarà informació sobre el pagament dels serveis a qui ho hagi efectuat, si aquest no es correspon amb el pacient.

 

3r Clínica dental Dr. Ruiz podrà utilitzar les dades de telèfon (sms, watsapp, anomenada) i / o correu electrònic que ens faciliti per enviar-recordatoris de visita, necessari per a una correcta prestació assistencial, a vostè ia la resta de pacients. És per això que vostè és l'únic responsable de mantenir permanentment actualitzades les seves dades de contacte.

 

4t Al llarg del tractament li informem que és possible que li realitzem fotografies facials i bucals, amb el fi estricte de formar part de la seva història clínica i garantir una correcta prestació assistencial. Aquestes mai seran utilitzades per a altres finalitats sense el seu previ consentiment.

 

Tota la informació que ens faciliti serà tractada de forma confidencial, especialment les dades de salut, estant tot el personal obligat a guardar el degut secret i confidencialitat sobre el seu contingut, de conformitat amb la Llei 14/1986, general de sanitat, la normativa de Protecció de dades de caràcter personal i la normativa autonòmica sobre drets del pacient i gestió de la història clínica aplicable.

 

Clínica dental Dr. Ruiz li informa que les seves dades es trobaran informatitzats en programes de gestió clínica i en suport documental, formant la història clínica, en les pròpies instal·lacions, aplicant totes les mesures de seguretat a l'abast per salvaguardar la confidencialitat dels mateixos d'acord amb el Reglament (UE) 679/2016 de Protecció de dades personals. No es transferiran sense el seu consentiment ni es trobaran allotjats en plataformes i mitjans de tercers països. No es produiran transferències internacionals de dades.

 

Quan el diagnòstic o tractament així ho requereixi, serà informat pel / s facultatiu (s) corresponents (s) de les circumstàncies d'aquest diagnòstic o tractament, i li serà sol·licitada la prestació del preceptiu "consentiment informat".

 

L'informem que en aquells casos en què un professional extern, Clínica o entitat hospitalària no col·laboradora, ens demani informació sobre vostè, no la podrem facilitar sense el seu previ consentiment exprés. Aquest requisit no serà necessari en casos d'urgència vital, sempre que ens acrediti que vostè es troba en les seves instal·lacions i sigui necessari per a la seva atenció.

 

En cas que vostè faciliti el consentiment per a rebre informació, per mitjans electrònics o postals, de serveis i promocions de la Clínica que pugui ser del seu interès o participar en enquestes de satisfacció de la Clínica, les seves dades electrònics seran conservades únicament mentre disposem del seu consentiment, seran eliminades quan vulgui revocar-lo, sempre sense efectes retroactius. Serà el seu consentiment qui legitimi el tractament de les seves dades per a tota finalitat aliena a la prestació de serveis assistencials.

 

 Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar el tractament de les seves dades, sol·licitar la seva portabilitat, o revocar els consentiments prestats, mitjançant escrit motivat acompanyat de còpia de DNI o autorització degudament acreditada a la direcció d'aquesta Clínica o a l'email dpo@clinicadentalruiz.com. En tot cas, té a la seva disposició a la recepció uns formularis de sol·licitud dels drets citats. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades personals podrà instar la corresponent reclamació davant l'autoritat competent.

 

Qualsevol dubte sobre el tractament de la seva informació, consulteu a recepció.